(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖២៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៥នាក់ (ស្រីម្នាក់) ។
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន២២ករណី ឃាត់ខ្លួន៤២នាក់ ។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៧ករណី ឃាត់ខ្លួន១៣នាក់ (ស្រីម្នាក់)៕