(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៣នាក់ (ស្រី៩នាក់)៖
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៣២នាក់ (ស្រី៤នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១០ករណី ឃាត់ខ្លួន១៩នាក់ (ស្រី៥នាក់)។
៣៖ ករណីដាំដុះគ្រឿងញឿន១ករណី ឃាត់ខ្លួន២នាក់៕