(ភ្នំពេញ)៖ បវេសនកាលថ្មី ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ចូលរៀនថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀន ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ នៅគ្រប់ទីតាំងសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ ទាំង១៩សាខា។

* ថ្នាក់ចំណេះទូទៅ៖ បង់ថ្លៃសិក្សា ១ឆ្នាំ ផ្តល់ជូនឯកសណ្ឋានសិស្ស ២កំប្លេ (ផុតកំណត់ ០១-កញ្ញា-២០១៨)
* ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ៖ បង់ថ្លៃសិក្សា ១វគ្គ ផ្តល់ជូនសៀវភៅសិក្សាគូល័រ ១ឈុត (ផុតកំណត់ ០៨-កញ្ញា-២០១៨)

ព័ត៌មានបន្ថែម ៖ 092 67 67 77 / 023 9999 86 / 023 9999 75