(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសថា អ្នកដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាកនៅតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក អាចបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយធានាគារកាណាឌីយ៉ាបានហើយចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះតទៅ។ នេះយើបយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

សូមបញ្ជាក់ថា ធនាគារកាណាឌីយ៉ាជាធនាគារទី២ បន្ទាប់ពីធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី (ACLEDA BANK PLC) ដែលបានតភ្ជាប់ការបង់ប្រាក់ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយប្រព័ន្ធដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាកតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះ៕

សម្រាបព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខាងក្រោម៖