(ភ្នំពេញ)៖ សាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ពីការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សចូលរៀន ឥតបង់ថ្លៃ លើមុខ​ជំនាញ តូរ្យតន្រ្ដី, របាំ, ល្ខោន, សៀក និងសិល្បៈសូន្យរូប។

ការទទួលលក់ពាក្យប្រឡងចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់សាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈទាំងស្រុង៖