(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖១៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៣នាក់ (ស្រី៥នាក់)៖
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៣ករណី ឃាត់ខ្លួន២៦នាក់ (ស្រី៥នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៦ករណី ឃាត់ខ្លួន២៧នាក់៕