(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងបរិស្ថាន ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា​ ផ្អែកតាមលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យបង្ហាញថា គុណភាពខ្យល់ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានកម្រិតល្អប្រសើរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងបរិស្ថាន៖