(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១០ករណី ឃាត់ខ្លួន១៨នាក់៖

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៨ករណី ឃាត់ខ្លួន១២នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន២ករណី ឃាត់ខ្លួន៦នាក់៕