(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៦២នាក់ (ស្រី៧នាក់)៖

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៨នាក់ (ស្រី៧នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១២ករណី ឃាត់ខ្លួន២៤នាក់៕