(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី​២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយទាំងអស់ ដែលតម្លៃសាំងធម្មតា ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៤,១៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,៩៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ ដែលតម្លៃនេះ ចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖