(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៦២នាក់ (ស្រី៣នាក់)៖

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៩នាក់ (ស្រី៣នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៣ករណី ឃាត់ខ្លួន៣នាក់ ៕