(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៦៧នាក់ (ស្រី៥នាក់)៖
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៥នាក់។

២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៤ករណី ឃាត់ខ្លួន១២នាក់ ៕