(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ៣១ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៩នាក់ (ស្រី៤នាក់)៖
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន២១ករណី ឃាត់ខ្លួន២៨នាក់ (ស្រី៤នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១០ករណី ឃាត់ខ្លួន២១នាក់ (ស្រី០នាក់)៕