(ភ្នំពេញ)៖ ឆក់យកឱកាសដល់អស្ចារ្យ នៃតំលៃសំបុត្រដែលទាបបំផុត ទៅកាន់អឺរុប ហើយអ្នកអាចទទូលបានភាពរីករាយ ដល់អស្ចារ្យជាមូយគ្រួសារ មិត្តភក្ដិបានយ៉ាងឆាប់ជាងអ្វីដែលអ្នកគិតទៅទៀត។

រីករាយជាមួយនិងតំលៃសំបុត្រ Economy ចាប់ពី៖

* ទីក្រុងបារីស (Paris) តំលៃ ៧០៩ដុល្លារ
* ទីក្រុងហ្វ្រេនហ្វឺត (Frankfurt) តំលៃ ៧០៦ដុល្លារ
* ទីក្រុងឡុង (London) តំលៃ ៩០៤ដុល្លារ
* ទីក្រុងប្រ៉ាក តំលៃ ៩៨៧ដុល្លារ។

ថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបញ្ចុះតំលៃដ៏អស្ចារ្យ។ សូមធ្វើការទិញសំបុត្រនៅថ្ងៃនេះ លោកអ្នកអាចធ្វើការទិញសំបុត្រតាមគេហទំព័រ qatarairways.com/kh ឬធ្វើការទំនាក់ទំនង ជាមួយការិយាល័យអាកាសចរណ៍កាតា ឬ ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍របស់អ្នក។ លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត។

សូមពិនិត្យឡើងវិញនៅពេលកក់៕