(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៥នាក់។

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៣០នាក់ (ស្រី២នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៨ករណី ឃាត់ខ្លួន១៥នាក់(ស្រី១នាក់)៕