(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃ បានបង្ហាញនូវ Facebook, Website, និង App ផ្លូវការរបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សាធារណជន ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋ ទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។

ប្រភពផ្តល់ព័ត៌មានទាំង៣របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមាន៖

១៖ គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួង (http://www.interior.gov.kh)
២៖ កម្មវិធីលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន Mobile APP (https://www.facebook.com/ministry.interior/videos/1322977634515163/)
៣៖ គេហទំព័រហ្វេសបុកផ្លូវការតែមួយគត់របស់ក្រសួង ដែលមានសញ្ញាធីកពណ៌ខៀវបញ្ជាក់ (https://www.facebook.com/ministry.interior/)៕