(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានប្រកាសរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីរាយនាម បក្សនយោបាយ និងបេក្ខជនឈរឈ្មោះ នៅតាមមណ្ឌលរាជធានីខេត្ត និង សិទ្ធិទទួលបាននូវការការពារសុវត្ថិភាពរបស់បេក្ខជន នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមិថុនា ខាងមុខនេះ ខាងមុខនេះ ក្នុងទីស្តីការ គ.ជ.ប៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ គ.ជ.ប៖