(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៥០នាក់ (ស្រី៤នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៥ករណី ឃាត់ខ្លួន២៨នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១៣ករណី ឃាត់ខ្លួន២២នាក់៕