(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា (គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការផ្តល់ប័ណ្ណព័ត៌មាន អ្នកបោះឆ្នោត នឹងត្រូវចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ។

គ.ជ.ប បានឱ្យដឹងថា ការផលិត និងបែងចែកប័ណ្ណប័ត៌មានអ្ន​កបោះឆ្នោត មានគោលបំណងកំណត់អំពីការផលិត និងបែងចែកប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត ជូនដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ។

សូមព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប ទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖