(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន២៤នាក់ (ស្រី២នាក់)។

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១០ករណី ឃាត់ខ្លួន១៤នាក់។

២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៤ករណី ឃាត់ខ្លួន១០នាក់៕