(ភ្នំពេញ)៖ ទន្ទឹមនឹងការបង្ហាញឆន្ទៈថានឹងទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នាថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនោះ វីដេអូបំផុសស្មារតីខ្លីមួយ ត្រូវបានផលិតឡើងពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយបំផុសចលនាទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា ជាមួយនឹងការបរិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ដែលបានពីបោះឆ្នោត។

ក្នុងវីដេអូននេះ ពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថា ការទៅបោះឆ្នោតគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប ការបោះឆ្នោត គឺដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្ត និងមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដ មិនបោកប្រាស។ អ្នកខ្លះលើកឡើងថា សន្លឹកឆ្នោតខ្ញុំ ប្រទេសជាតិខ្ញុំ អនាគតខ្ញ។

សូមទស្សនាឃ្លីបវីដេអូដែលបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោត៖