(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖៣០ករណី ឃាត់ខ្លួន៦១នាក់ (ស្រី៦នាក់)។
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៦នាក់ (ស្រី៤នាក់)​។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១២ករណី ឃាត់ខ្លួន២៥នាក់ (ស្រី២នាក់)៕