(ភ្នំពេញ)៖ គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិន ត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយ គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត (គជប) កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅថ្មីៗ ដោយគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិន បានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ នៅ២៥មណ្ឌល ទូទាំងប្រទេស។

បញ្ជីផ្លូវការសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត របស់គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិន មានដូចខាងក្រោម៖