(ភ្នំពេញ)៖ គណបក្សដ៏ធំជាងគេ និងកំពុងដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគឺគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយ គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត (គជប) កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅថ្មីៗ ដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ នៅ២៥មណ្ឌល ទូទាំងប្រទេស។

បញ្ជីផ្លូវការសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត របស់គណបក្សប្រជាជន មានដូចខាងក្រោម៖