(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៦នាក់ (ស្រី៣នាក់)។
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៥ករណី ឃាត់ខ្លួន២១នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៥នាក់៕