(ភ្នំពេញ)៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយ ស្តីពីការកំណត់​អត្រា​ភាគទាន​បែបបទ និង​នីតិវិធី​នៃ​ការ​បង់​ភាគទាន​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ផ្នែក​ថែទាំ​សុខភាព​សម្រាប់​មន្ត្រី​សាធារណៈ អតីត​មន្ត្រី​រាជការ និង​អតីត​យុទ្ធជន។

តាមអនុក្រឹត្យបានបញ្ជាក់ថា ភាគទានរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ អតីតមន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជនបង់ត្រឹមតែ ០.៥ភាគរយនៃប្រាក់ខែ ឬប្រាក់សោធនរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។

អនុក្រឹត្យដដែលបញ្ជាក់ទៀតថា ភាគទាននៃរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំងសុខភាពសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ ជាបន្ទុករួមគ្នារវាងរដ្ឋ និងសាម៉ីជន។ អត្រាភាគទាននេះ ត្រូកំណត់ស្នើនឹង១ភាគរយ នៃប្រាក់បៀវត្សមូលដ្ឋាន ឬប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែរបស់មន្ត្រីសាធារណៈ ដែលក្នុងនោះ៖ ០.៥ភាគរយ ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ និង០.៥ភាគរយជាបន្ទុករបស់សាម៉ីជន។

ដោយឡែកភាគទាននៃរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំងសុខភាព សម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន ជាបន្ទុករបស់សាម៉ីជន។ អត្រាភាគទាននេះ ត្រូវកំណត់ស្នើនឹង០.៥ភាគរយ នៃប្រាក់សោធនរបស់សាម៉ីជន ដោយមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់បន្ទាប់បន្សំ ឬប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ៕