(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពី ការផ្អាកដំណើរការ បង្ហាញទិន្នន័យព័ត៌មានអាកាសធាតុ គេហទំព័រ www.cambodiameteo.com មួយរយៈ ព្រោះមន្ដ្រីបច្ចេកទេសឧតុនិយម កំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំលក្ខណៈបច្ចេកទេស ស្ថានីយរ៉ាដាតេជោសែន។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖