(ភ្នំពេញ)៖ សម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមវិភាគទានដល់ «មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា» សូមទាក់ទងលេខាធិការដ្ឋាន នៃមូលនិធិ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, តាមអាស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២, សង្កាត់វត្តភ្នំ, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, 

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០១៧ ៣៥១ ១៩៩ / ០១៦ ៩១១ ៩៦០ / ០៩០ ៨៨៨ ០៧២។ សូមអរគុណ