(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៣ករណី ឃាត់ខ្លួន១៩នាក់ (ស្រី១នាក់)។

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១០ករណី ឃាត់ខ្លួន១៥នាក់ ។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៣ករណី ឃាត់ខ្លួន១៤នាក់​៕