(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសារាចរណែនាំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរណ៍ទាំងអស់ ត្រូវសរសេរអក្សរខ្មែរនៅផ្នែកខាងលើនៃស្លាកយីហោហាង និងត្រូវធំជាងអក្សរដទៃ ផ្នែកកណ្ដាលត្រូវសរសេរអក្សរអង់គ្លេស ហើយមានទំហំត្រឹមពាក់កណ្ដលអក្សរខ្មែរ ចំណែកផ្នែកខាងក្រោមត្រូវសរសេរអក្សរភាសាទី៣ តាមតម្រូវការរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម អាចជាអក្សរចិន ជប៉ុន កូរ៉េជាដើម។

ខាងក្រោមនេះ ជាសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖