(ភ្នំពេញ)៖ ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការបញ្ជាទិញ ម៉ាស៊ីនវ៉ាស់វែងដីធ្លី ម៉ាក CHC ពីក្រុមហ៊ុនUniqTek (Cambodia) Co., Ltd បានដោយតម្លៃសមរម្យមានសេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាល និងមានការធានាពីគុណភាពផលិតផលក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់។

ផលិតផល CHC បានកំពុងប្រើប្រាស់សម្រាប់វាស់វែងដីធ្លី ការធ្វើផែនទី។ផលិតផលម៉ាក CHCត្រូវបានប្រើប្រាស់ នៅបណ្ដាលប្រទេសមូយចំនួនក្នុងតំបន់ Asian មានដូចជា ថៃ ឡាវ ភូមា ហ្វីលីពិន វៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី និងបណ្ដាលប្រទេសជាង 60 នៅលើពិភពលោក។

គុណភាព សេវាកម្ម តម្លៃ ប្រសិទ្ធិភាពការងារ គឹជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតCHC ។ ផលិតផល CHC ដែលក្រុមហ៊ុន UniqTek (Cambodia) Co., Ltd នាំចូលសម្រាប់ធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ Survey មានដូចជជា៖CHC DGPS/GNSS, CHC CORS, CHC GIS Mobile, CHC UAV/Drone, CHC Marine និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។

លោកអ្នលអាចធ្វើការទំនាក់ទំនង ដើម្បីទិញផលិតផល CHC សម្រាប់ធ្វើការងារ Survey បានតាមរយៈក្រុមហ៊ុន UniqTek (Cambodia) Co., Ltd ដែលមានអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

3rd Floor, Room 302, High Sky Hotel, National
Road No. 6A, Kean Klieng, Sangkat Chroy Chongva, Khan Chroy Chongva, Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia.
Tel: 015 98 64 69, 093 98 64 69, 087 98 64 69, 097 87 33336
Email: [email protected]