(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៦នាក់ (ស្រី១២នាក់)។

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៥ករណី ឃាត់ខ្លួន១៣នាក់ (ស្រី៤នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន២ករណី ឃាត់ខ្លួន២៣នាក់ (ស្រី៨នាក់)​៕