(ភ្នំពេញ)៖ តាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យមិត្ដភាព-ខ្មែរសូវៀត និងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ ប្រជាពលរដ្ឋ បានមកពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ សុរបចំនួន ១១,១៥៨នាក់ ។

ព័ត៌មានលម្អិតមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

*មន្ទីរពេទ្យមិត្ដភាព-ខ្មែរសូវៀត៖


*មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ៖