(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៦នាក់ (ស្រី៣នាក់) ដកហូតគ្រឿងញៀន១.១៣ក្រាម និង៥២កញ្ចប់តូច។

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន២២នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៥ករណី ឃាត់ខ្លួន១៤នាក់​៕