(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានអំពាវនាវដល់អតីតសមាជិក-សមាជិការបស់ខ្លួន ដែលបានតែងតាំងក្នុងចន្លោះពេលចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៨-២០១៨ ហើយមិនត្រូវបានជ្រើសតាំងបន្តជាសមាជិក ហើយមានអាយុចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើងទៅ សូមរួសរាល់មកដាក់ពាក្យសុំចូលនិវត្តន៍ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍។

ចំពោះលក្ខខណ្ឌ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យសុំចូលនិវត្តន៍នេះ សូមអានខ្លឹមសារលម្អិតក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ គ.ជ.ប ដូចខាងក្រោម៖