(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៥នាក់ (ស្រី២នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១១ករណី ឃាត់ខ្លួន២១នាក់ (ស្រី២នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៦ករណី ឃាត់ខ្លួន១៤នាក់​។
៣៖ ករណីដាំដុះ ២ករណី ឃាត់០នាក់៕