(ភ្នំពេញ)៖ វិទ្យាស្ថានភាសាអង់គ្លេស អ៊ី.អិល.ធី មានការបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកកាំង សិក្សាជាមួយគ្រូជាតិដើម អាមេរិក អង់គ្លេស អូស្ត្រាលី, សម្រាប់វគ្គចូលរៀននៅថ្ងៃទី២០ ខែមីនាឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។

សម្រាប់ការសិក្សារបស់សិស្សគ្រប់វ័យ និងមន្ត្រីរាជការ មានភាសាអង់គ្លេសទូទៅ មធ្យមសិក្សាបត្រជំនាញស្ដាប់ និងនិយាយមធ្យមសិក្សាបត្រជំនាញអាន និងសរសេរ ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡង ទៅសិក្សានៅបរទេស ថ្នាក់កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល និងគណនេយ្យ។

ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ !!

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកលេខ៖ 012 872 630, 012 900 242 , 092 336 605 ៕