(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៩នាក់​ (ស្រីគ្មាន)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១១ករណី ឃាត់ខ្លួន១៩នាក់។
២៖ ប្រើប្រាស់១៤ករណី ឃាត់២០នាក់៕