(ភ្នំពេញ)៖​ អតិថិជន នឹងទទួលបានភាពងាយស្រួលរហ័ស ជាមួយអេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត! ដក​ប្រាក់ ដាក់​ប្រាក់ តាម​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម /ម៉ាស៊ីន​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ដោយ​មិនប្រើប័ណ្ណ។

សេវា​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត ជា​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោកអ្នក​ ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS ៕

ទាញយកកម្មវិធីអេស៊ីលីដាយូនីធីទាន់ចិត្ត ពី៖
App Store (iOS/iPhone):http://goo.gl/Kmhojx
Play Store (Android Phone):http://goo.gl/ATZcyb