(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានបញ្ជាក់ទៅថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈនេះថា ចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ ដែលនឹងត្រូវចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ឆ្នាំ២០១៨នេះ មានចំនួនសរុប ២៧៦នាក់ ស្រី៩៦នាក់ ដែលមកពីសមាគមចំនួន១២៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប ៖