(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៣ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៣នាក់​ (ស្រី៦នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១០ករណី ឃាត់ខ្លួន១៦នាក់ (ស្រី៤នាក់)។
២៖ ប្រើប្រាស់១៣ករណី ឃាត់១៧នាក់ (ស្រី២នាក់)៕