(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១២ករណី ឃាត់ខ្លួន២៣នាក់​ (ស្រីម្នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៩ករណី ឃាត់ខ្លួន១៨នាក់។
២៖ ប្រើប្រាស់៣ករណី ឃាត់៥នាក់៕