(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន តែ អៀកហុង ជាក្រុមហ៊ុន ដែលឈានមុខលើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា និងមានផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល និងសេវាកម្មជាច្រើន នៅកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើននាក់ នៅតាមផ្នែកនីមួយៗ ។

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ CV មកកាន់ផ្ទះលេខ 35-37 E0 ផ្លូវលេខ១២៦ ឬផ្ញើ E-mail: [email protected] ឬទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖
០២៣ ៧២០ ៥១៩/ ០១២ ៥៨ ១១ ៤៨ ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីប្រកាស របស់ក្រុមហ៊ុន ដូចខាងក្រោម៖