(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១១ករណី ឃាត់ខ្លួន៣២នាក់​ (ស្រី៣នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៩ករណី ឃាត់ខ្លួន២២នាក់។
២៖ ប្រើប្រាស់២ករណី ឃាត់១០នាក់៕