(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំង ក្នុងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ ទូទាំង២១រាជធានី-ខេត្ត របស់ប្រជាកសិករខ្មែរសម្រេចបានជាង១៦ម៉ឺនហិកតា ស្មើនឹង២៩ភាគរយ ខណៈការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះ សម្រេចបានជាង៥០ម៉ឺនហិកតា៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានរបាយការណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក៖