(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៤១នាក់​ (ស្រី២នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៥ករណី ឃាត់ខ្លួន២៨នាក់ (ស្រី២នាក់)។
២៖ ប្រើប្រាស់៥ករណី ឃាត់១៣នាក់៕