(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១២ករណី ឃាត់ខ្លួន១៦នាក់​ (ស្រី២នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន ៨ករណី ឃាត់ខ្លួន១០នាក់ (ស្រី២នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៦នាក់ (ស្រី០នាក់)​៕