(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨នេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្តីប្រកាស អំពីការហាមឃាត់ មិនឱ្យហែក្បួនឃោសនានៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅតាមដងវិថី និងទីប្រជុំជនមួយចំនួន ដើម្បីបញ្ចៀសការកកស្ទះ។

សូមបញ្ជាក់ថា តាមការប្រកាសរបស់គ.ជ.ប យុទ្ធនាការហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី៤នេះ នឹងធ្វើឡើងរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះ នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។

ដងវិថី និងទីប្រជុំជនមួយចំនួនដែលត្រូវគ.ជ.ប និងអាជ្ញាធរហាមឃាត់ការហែក្បួននេះ រួមមានដូចតទៅ៖