(ភ្នំពេញ)៖ ទស្សនាឡើងវិញវិដេអូដ៏សំខាន់រៀបរាប់អំពីមេរៀនបដិវត្តន៍ពណ៌ នៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវី-ស៊ែប៊ី ដែលអាមេរិកបង្គាប់ឲ្យលោក កឹម សុខា អនុវត្តនៅកម្ពុជា មានរយៈពេលជាង២០នាទី ដែលផលិតដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី។ សូមចំណាយពេលដើម្បីទស្សនាវិដេអូដ៏សំខាន់៖