(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ៣១ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៩នាក់​ (ស្រី៣នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៧នាក់ (ស្រី៣នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១១ករណី ឃាត់ខ្លួន២២នាក់​៕